Pytanie
W latach 1992-1994 inwestor wykonał roboty budowlane na budynku mieszkalnym i gospodarczym polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz ze zmianą konstrukcji dachu nie posiadając decyzji pozwolenia na budowę. Chcąc uregulować stan prawny wykonanych robót inwestor w 2012 r. wykonał dokumentacje inwentaryzacyjne wraz z opinią stanu technicznego. Z ww. dokumentacji wynika, że stan techniczny jest dobry i pozwala na bezpieczne dalsze ich użytkowanie, a tym samym brak jest podstaw prawnych do nakładania na inwestora obowiązków z art. 40 s. pr. bud., celem doprowadzenia obiektów do stanu zgodnego z prawem. Zatem, jeśli w stosunku do przedmiotowej inwestycji brak jest podstaw prawnych do nałożenia na inwestora obowiązku dokonania czynności w celu doprowadzenia robót do stanu zgodnego z przepisami, to tym samym brak jest możliwości zastosowania w sprawie art. 42 s. pr. bud. stanowiącego o konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie, gdyż w tym stanie rzeczy stałoby się bezprzedmiotowe i jako takie podlegałoby umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 k.p.a.
Czy wykonana dokumentacja jest wystarczającym dokumentem regulującym stan prawny, a jeśli nie, co należy zrobić, aby stan prawny uregulować?