Czy do zadań i kompetencji powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego należy kontrola z zakresu ustalenia drożności głównego kanału melioracyjnego?
PINB otrzymało zgłoszenie o podjęcie czynności wyjaśniających ustalenie drożności głównego kanału melioracyjnego, czyli melioracji szczegółowej.
Czy ww. czynności należą do obowiązków PINB i na podstawie jakich przepisów?
Czy zgłoszenie należy przekazać burmistrzowi według właściwości?

Organy nadzoru budowlanego posiadają względem rowów melioracyjnych takie same uprawnienia jak względem pozostałych obiektów budowlanych. Zakwalifikowanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, do których należą rowy melioracyjne, jako obiektów budowlanych wynika z treści art. 29 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. zaliczającego wykonywanie urządzeń wodnych szczegółowych do robót budowlanych. Kompetencji organów nadzoru budowlanego względem obiektu w postaci rowu melioracyjnego dotyczy chociażby wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 października 2006 r., VII SA/Wa 1396/06. Podstawę podjęcia przez organy nadzoru budowlanego stosownych działań może stanowić chociażby art. 66 pr. bud. Działania opisane w pytaniu mogą stanowić element postępowania wyjaśniającego zmierzającego do ustalenia czy zachodzą przesłanki określone w ww. przepisie.
Zasadniczo jednak kompetencje związane z wymogiem odpowiedniego utrzymaniem rowu melioracyjnego posiada starosta. Zgodnie bowiem z art. 77 ust. 2 ustawy dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) – dalej pr. wod. jeżeli obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania. Zgodnie z art. 140 ust. 1 pr. wod. organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest co do zasady starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Jeżeli zatem starosta jest organem właściwym do wydawania decyzji określających zakres wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, to do niego należy również sprawowanie kontroli nad realizacją przez zobowiązanych tego obowiązku. Tezę tę potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 22 września 2006 r., II SA/Rz 193/06: "Brak utrzymania w należytym stanie rowu melioracyjnego, jako urządzenia zaliczonego do melioracji szczegółowych, do którego doszło nawet wskutek jego zasypania, nie daje uprawnień organowi gminy do wydania decyzji, o jakiej mowa w art. 29 Upw., może natomiast być przesłanką do wydania stosownej decyzji przez starostę, który określi w trybie art. 77 ust. 2 Upw, szczegółowe zakresy i terminy wykonania obowiązku utrzymania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej". Warto również wskazać postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2004 r., OW 21/04: "Organem właściwym do wydawania decyzji w przedmiocie utrzymywania melioracji wodnych szczegółowych (art. 77 ust. 2 i art. 140 ust. 1 Prawa wodnego z 2001 r.) jest starosta".

Bogna Czajka-Marchlewicz