Czy do wniosku na przejście kablem energetycznym do operatu wodnoprawnego należy dołączyć wypis z planu lub decyzję o warunkach zabudowy dla działek, na których będzie inwestycja?
Inwestycja realizowana jest jako przyłącze energetyczne, które w wydziale budowlanym nie będzie wymagało decyzji, a jedynie zgłoszenia.
Przepis art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej pr. wod. - nie zawiera obowiązku dołączania do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego. Zawiera obowiązek dołączenia decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana. W myśl przepisu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest wymagane w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych. W przedstawionej sytuacji, jeśli przyłącze jest elementem obiektu budowlanego, a sposób jego zasilania został wymieniony w decyzji o warunkach zabudowy dla tego obiektu, to wydaje się, że wystarczające jest dołączenie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektu budowlanego, dla którego wykonywane będzie przyłącze. Stan prawny nieruchomości, na których będzie realizowane przejście, powinien być wyszczególniony w operacie wodnoprawnym, stosownie do przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c pr. wod.

Lucyna Osuch - Chacińska