Pytanie
Podmiot przedłożył wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla instalacji nowo uruchamianej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy załączyć do ww. wniosku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Załączona decyzja środowiskowa stała się ostateczna dnia 6 maja 2009 r., wnioski zostały złożone dnia 13 maja 2015 r., czyli po upływie terminu 6-letniego, w którym decyzja stała się ostateczna, określonego w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.
Czy zatem podmiot powinien uzyskać nową decyzję środowiskową i załączyć do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów?