Pytanie
Czy do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości powyżej 12 m, należy dołączyć również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego charakterystykę energetyczną budynku (§ 11 ust. 2 pkt 10) oraz analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (§ 11 ust. 2 pkt 12 )?