Pytanie
Artykuł 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. określa, kiedy określone rodzaje odpadów przestają być odpadami (Utrata statusu odpadów).
Czy do utraty statusu odpadów konieczne jest spełnienie: łącznie następujących warunków wskazanych w art. 14 ust. 1 pkt 1 u.o. i wymagań określonych przez przepisy UE, o których mówi art. 14 ust. 1 pkt 2 u.o., czy też należy traktować postanowienia pkt 1 i pkt 2 jako rozwiązania alternatywne, z których każde pozwala na przyjęcie, że określone rodzaje odpadów poddane odzyskowi, w tym recyklingowi, przestają być odpadami?