Pytanie
Pracownik odbywał zasadniczą służbę wojskową w okresie od 26 lipca 1984 r. do 17 czerwca 1986 r. Po zakończeniu służby 9 lipca 1986 r. trafił do szpitala, gdzie przebywał do 12 września 1986 r. Leczenie szpitalne było związane ze schorzeniem, które nabył podczas służby w wojsku (potwierdzone dokumentami).
Czy do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej należy zaliczyć mu czas leczenia szpitalnego?
Zakładowy układ zbiorowy pracy zalicza do stażu od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Pracownik przed wojskiem nie pracował, a pracę zawodową podjął 1 października 1986 r.