Pytanie
Czy w świetle art. 71b ust. 5-5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., aby dziecko mogło zostać przyjęte do przedszkola specjalnego w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym musi posiadać skierowanie wydane przez starostę?
Nadmieniam, że chodzi o sytuację, gdzie organem prowadzącym dla przedszkola specjalnego jest powiat.