Odpowiedź:
Zbieranie odpadów komunalnych poza pewnymi wyjątkami jest dopuszczalne. Wyłączenie możliwości zbierania nie dotyczy odpadów wielkogabarytowych. Jeżeli nie ustalono odmiennie w SIWZ i w umowie zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne w wyniku przetargu, zbieranie odpadów wielkogabarytowych obejmujące ich tymczasowe magazynowanie jest możliwe i jak najbardziej zgodne z prawem.

Uzasadnienie:

Jeżeli chodzi o odpady komunalne zakaz zbierania poza miejscem wytwarzania dotyczy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania - art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. Odpady zielone mogą być zbierane w stacjach przeładunkowych i PSZOK (art. 23 ust. 10 i ust. 11 u.o.). Możliwość magazynowania odpadów komunalnych (poza wskazanymi wyżej wyjątkami) potwierdza zresztą treść sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - w dziale IV uwzględnia się odpady zmagazynowane przez podmiot w poprzednich okresach sprawozdawczych. Wzór tego sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Przekazywanie odpadów wielkogabarytowych odebranych od właścicieli nieruchomości przez podmiot odbierający te odpady do instalacji wymaga wystawienia KPO. Z przepisów powszechnie obowiązujących - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustaw - nie wynika obowiązek dołączania KPO do faktury za odebrane i przekazane odpady wielkogabarytowe.

Prawdopodobnie wymóg ten został zawarty w SIWZ i w umowie z wykonawcą usługi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Wykonanie tego zobowiązania może być zatem oceniane jedynie w kontekście postanowień zawartej umowy. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami