Czy dla planowanej inwestycji budynku wielorodzinnego można zapewnić na terenie działki jedynie miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, w odległości 5 m od budynku?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany

Czy dla planowanej inwestycji budynku wielorodzinnego można zapewnić na terenie działki jedynie miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, w odległości 5 m od budynku?

Odpowiedź:

Wszystkie miejsca postojowe nie mogą być przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t., zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne (ust. 1). Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne (ust. 2). Wymagania dotyczące sytuowania miejsc postojowych (odległości) zostały z kolei uregulowane w § 19 i § 20 r.w.t.

Z treści pytania wynika, że inwestor z góry zakłada, że przy wymaganej ilości miejsc postojowych, mieszkańcy lokali będą mogli użytkować miejsca postojowe tylko pod warunkiem posiadania statusu osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim inwestor powinien wyjaśnić zaproponowane założenie, tak aby nie sprawiało wrażenia, że jego jedynym celem jest ominięcie przepisów dotyczących minimalnych odległości wydzielonych miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym. Oznacza to, że inwestor musi wykazać dostosowanie wszystkich lokali oraz części wspólnych na potrzeby osób niepełnosprawnych, a także wskazać w jaki sposób zamierza zapewnić zamieszkanie w budynku wyłącznie takim osobom. Jednak na inwestorze ciąży także obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla osób przebywających w budynku okresowo (np. gości, kurierów). Inwestor nie jest w stanie zapewnić, że wszyscy przebywający okresowo będą osobami niepełnosprawnymi. Stąd też nie ma możliwości, aby wszystkie miejsca postojowe były przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Martyna Sługocka, autorka współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 4 września 2014 r.

Data publikacji: 7 września 2014 r.