Odpowiedź:
Klimatyzatory w świetle definicji instalacji zawartej w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. nie są częścią instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego i nie wymagają w związku z powyższym uwzględnienia w pozwoleniu zintegrowanym (nie ma potrzeby zmieniać pozwolenia zintegrowanego).

Ponadto ewentualna emisja z klimatyzatorów miałaby formę niezorganizowaną, a taka nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, ani pozwolenia sektorowego.

Według art. 202 ust. 2a pkt 1 p.o.ś. w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, dla których poziom tej emisji nie został określony w przepisach w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, oraz jeżeli nie został on określony w konkluzjach BAT.

Klimatyzatory nie wymagają również pozwolenia sektorowego na emisję do powietrza.

Paragraf 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia - dalej r.w.g.p.p. stanowi, że pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w § 1 ust. 1 r.w.g.p.p. instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej.

Opłaty podwyższone dotyczą emisji gazów i pyłów do powietrza tylko w przypadku, jeżeli brak jest pozwolenia, ale wymaganego. W danym przypadku pozwolenie na emisję do powietrza nie jest wymagane, a więc opłat podwyższonych nie ponosi się.

Zgodnie z art. 292 pkt 1 p.o.ś., w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami