Pytanie
Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi leśnej przewidziane jest na obszarze Natura 2000. Inwestor uzyskał decyzję o lokalizacji celu publicznego w której ustalono warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Inwestor wystąpił również o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednakże gmina umorzyła postępowanie w tej sprawie. Takie postępowanie należałoby zapewne do właściwości administracji architektoniczno-budowlanej wówczas, gdy dla tego terenu byłby uchwalony miejscowy plan i wtedy niewątpliwie do organ wydający pozwolenie na budowę, byłby do tego zobligowany.
Czy decyzja o lokalizacji celu publicznego wydana została zgodnie z przepisami, gdy wydana została z pominięciem postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000, określonym w art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie?
Czy w tym przypadku gmina powinna wznowić postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego i przeprowadzić postępowanie dotyczące obszaru 2000?
Czy może organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem pozwolenia na budowę przeprowadzi ową procedurę?