Pytanie
Zakład zwrócił się z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia na przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych (produkcja regranulatu oraz folii) w procesie odzysku R3. Oprócz tego wniosek dotyczy przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami: odpadów o kodzie 15 01 03 w procesie R3, odpadów o kodzie 17 04 05 w procesie R5 oraz odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03 w procesie R5. Zakład posiada obowiązującą decyzję starosty - pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie, odzysk i transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zakład dołączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Hala produkcyjna przeznaczona do recyklingu tworzyw sztucznych". Decyzja określa warunki budowy hali na jednej działce (która obecnie jest podzielona), natomiast wniosek dotyczący przetwarzania odpadów dotyczy w sumie 7 działek.
Czy w związku z powyższym dołączona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna obejmować wszystkie działki, których dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów i dotyczyć wszystkich metod przetwarzania odpadów i rodzajów przetwarzanych odpadów?