Pytanie
Spółka z o.o. nabyła w Niemczech Hostel (nie jest zarejestrowana jeszcze w Niemczech do celów podatkowych - nie jest oddziałem).
Czy dane z działalności w Niemczech mają być ujmowane na bieżąco w sprawozdaniu finansowym Spółki, czy tylko na koniec roku obrotowego?
Jak mają wyglądać bilans i rachunek zysków i strat na koniec roku obrotowego - czy należy sporządzić dwa sprawozdania, jedno tylko z działalności w Polsce, a drugie łączne z obu działalności?
Według jakiego kursu należy przeliczyć dane do sprawozdań?
Co zrobić w przypadku, gdy w Niemczech prowadzona będzie rachunkowość uproszczona, a w Polsce jest pełna rachunkowość, w jaki sposób połączyć wtedy te sprawozdania?