Pytanie
Czy cudzoziemiec może otrzymać kartę wędkarską przy założeniu, że posiada kartę tymczasowego pobytu i tymczasowy pobyt na terenie powiatu, posiada zaświadczenie o zdanym egzaminie wydane przez Koło Wędkarski i opłatę skarbowa (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) - dalej u.r.ś.)?
Jeżeli nie może otrzymać karty wędkarskiej, to w jakiej formie powinna nastąpić odmowa?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Jeśli cudzoziemiec posiada kartę tymczasowego pobytu na terenie Polski, zaświadczenie o zdanym egzaminie wydane przez Koło Wędkarskie i uiścił opłatę skarbową, to i tak starosta nie ma podstaw do wydania mu karty wędkarskiej, gdyż przebywa on tylko czasowo na terytorium Polski (od 2 miesięcy do dwóch lat). Tylko cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu nie przebywa czasowo na terytorium Polski, a jego pobyt jest bezterminowy.
Odmowa wydania karty wędkarskiej następuje w formie czynności materialno - technicznej starosty.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 4 u.r.ś. z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający stosowne zezwolenie uprawniające do połowu na danym terenie. Muszą oni jednak wykupić licencję na wędkowanie.
O czynności odmowy wydania karty zainteresowany powinien być poinformowany w drodze zawiadomienia. Na czynność tę przysługuje mu skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zawiadomienie o odmowie wydania karty wędkarskiej jest czynnością z zakresu administracji publicznej, dotyczącą uprawnień wynikających z przepisów (art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).
Cudzoziemiec czasowo przebywający w Polsce może być członkiem PZW, jednakże nie uprawnia go to do ubiegania się o wydanie karty wędkarskiej lub do połowu ryb.
Alicja Brzezińska