Pytanie
Burmistrz rozpatruje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę stacji paliw. Inwestycja była zgodna z planem zagospodarowania. Obecnie RDOŚ uzgodnił pozytywnie przedsięwzięcie, natomiast PPIS wyraził opinię negatywną. Po otrzymaniu uzgodnień i opinii a przed wydaniem decyzji zmienił się plan zagospodarowania, który w chwili obecnej nie dopuszcza takiej inwestycji.
Czy burmistrz powinien wydać decyzję w oparciu o stary plan, czy umorzyć postępowanie z powodu niezgodności z planem?
W chwili składania wniosku i w toku postępowania, które trwało około 2 lat, MPZP dopuszczał ten rodzaj inwestycji.