Pytanie
W przekazaniu sprawy do PINB, burmistrz powołuje się jedynie na art. 65 KPA nie podając dodatkowej podstawy prawnej do przekazania sprawy (przepisy prawa budowlanego lub innej ustawy). W przekazanym wniosku nie ma słowa o robotach budowlanych, a jedynie uciążliwości dla mieszkańców.
Czy burmistrz miasta i gminy może na podstawie art. 65 § 1 k.p.a., przekazać według właściwości do PINB sprawę prawdopodobnego przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji hałasu z kotłowni zlokalizowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym?
Czy powyższą sprawą nie powinien zając się wydział ochrony środowiska tego urzędu, zgodnie z art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska- wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2010 r., II SA/Rz 749/09?
Co powinien zrobić PINB w zaistniałej sytuacji?