Pytanie
Gmina wykonuje rewitalizację rynku. Na rynku są ustawione słupy i rozciągnięte w powietrzu linie elektroenergetyczne, będące własnością spółki z o.o., co stanowi sprzeczność z planami inwestycyjnymi gminy. Gmina podpisała umowę ze spółką zgodnie, z którą na swój koszt zlikwiduje kolizyjną do inwestycji linię elektroenergetyczną i słupy, linię umieści w ziemi na terenie będącym własnością gminy (rynek), a następnie nieodpłatnie przekaże na własność umieszczoną w ziemi linię spółce z o.o. Nadmieniam, że bez likwidacji słupów i napowietrznej linii elektroenergetycznej, byłaby niemożliwa rewitalizacja rynku.
1. Czy burmistrz jako osoba zarządzająca mieniem komunalnym, w tym przypadku ruchomym mieniem komunalnym, może na podstawie umowy zawartej z ww. spółką przekazać nieodpłatnie wybudowaną na koszt gminy w ziemi linię elektroenergetyczną spółce?
2. Czy do przekazania ww. majątku ruchomego gminy wystarczy forma umowy?
3. Czy przekazując nieodpłatnie mienie ruchome gminy (wybudowana linię elektroenergetyczną) spółce nie nastąpi złamanie przepisów ustawy o finansach publicznych?