Odpowiedź:
Skoro budynek jest niemieszkalnym i nie służy wykonywaniu działalności gospodarczej i jest własnością parafii lub jest używany przez parafię na podstawie innego tytułu prawnego to ma wobec niego zastosowanie zwolnienie od podatku od nieruchomości.

Uzasadnienie:
Udzielając odpowiedzi na pytanie czytelnika należy wskazać, że zgodnie z dyspozycją przepisu art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, kościelne osoby prawne (zatem w tym parafie) są zwolnione od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski (obecnie nie występujące), od nieruchomości lub ich części, stanowiących własność tych osób lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że skoro budynek jest niemieszkalnym i nie służy wykonywaniu działalności gospodarczej i jest własnością parafii lub jest używany przez parafię na podstawie innego tytułu prawnego to ma wobec niego zastosowanie zwolnienie od podatku od nieruchomości. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami