Pytanie
Inwestor w maju 2011 r. złożył wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na projektowanej wieży kratowej. Organ I instancji zażądał dostarczenia dokumentu w formie decyzji lub postanowienia, potwierdzającego rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej środowiskowych uwarunkowań projektowanej przez inwestora inwestycji. Organ oparł się na przepisach r.p.o.ś. Dla planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan, który określa teren zieleni ekologiczno-krajobrazowej z możliwością zalesień i zakrzaczeń, terenowe urządzenia sportowe, tereny otwarte, tereny rolnicze bez możliwości zabudowy (nie dotyczy obiektów infrastruktury).
Czy dla planowanej inwestycji należy dostarczyć dokument wydany przez gminę potwierdzający rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej środowiskowych uwarunkowań?
W decyzji odmawiającej pozwolenia na budowę stacji bazowej organ I instancji uznał, iż zażądanie od inwestora ww. dokument w formie decyzji lub postanowienia, wydanego przez gminę, potwierdzającego rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej środowiskowych uwarunkowań, miało na celu potwierdzenie, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z s.r.p.o.ś. (rozporządzenie to w dniu złożeniu wniosku przez inwestora nie obowiązywało).
Czy postępowanie organu w tej kwestii było słuszne?