Pytanie:
Czy budowa przyłączy wodociągowych (w tym przełożenie rur doprowadzających wodę) oraz elektrycznych podnosi wartość inwestycji?

Odpowiedź:
Budowa przyłącza zwykle zwiększa wartość budynku, niekiedy jednak wydatek na takie przyłącze może być pośrednim kosztem uzyskania przychodu albo kosztem wytworzenia odrębnego środka trwałego.

Uzasadnienie:
Przyłącza wodociągowe można podzielić na dwie części – od strony sieci i od strony punktu poboru. Jednak nawet w sytuacji, gdy to odbiorca pozostaje właścicielem przyłącza instalacja ta nie spełnia kryterium kompletności (art. 16a ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p.). Przyłącze stanowi techniczny element sieci wodociągowej, niezależnie od własności przyłącza – przyłącze może być własnością również podmiotu innego niż dostawca mediów (por. stanowisko wyrażone m.in. przez Ministra Finansów w interpretacji z 21.01.2013 r., ITPB1/415-1251/12/PSZ).

Nie ma podstaw, by w aspekcie kompletności traktować inaczej przyłącze wchodzące w skład sieci dostawcy mediów, a inaczej – wchodzące w skład sieci budynkowej, należącej do odbiorcy mediów. Niekompletność ta ma charakter techniczny i funkcjonalny – przyłącze nie może bowiem być wykorzystywane bez przyłączenia do sieci z jednej a do budynku z drugiej strony.

Koszty przyłącza po stronie dostawcy mediów należy zatem traktować jako pośrednie koszty uzyskania przychodu, po stronie odbiorcy jako ulepszenie budynku, który dzięki przyłączu zostaje zaopatrzony w wodę (kanalizację). Jest to więc rozbudowa budynku czy budowli (art. 16g ust. 13 u.p.d.o.p.).

W przypadku nowego budynku koszt przyłącza po stronie odbiorcy będzie zwiększał jego wartość początkową – jako wartość zużytych do wytworzenia środków trwałych rzeczowych składników majątku (art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p.).

Jednak w przypadku, gdy przyłącze po stronie odbiorcy służy więcej niż jednemu budynkowi, to należy je potraktować odrębnie – jako wyodrębnioną, wewnętrzną sieć – i rozliczyć jako odrębny środek trwały (KŚT 211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze ze stawką amortyzacji 4,5%).

Krzysztof Klimek
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów