Odpowiedź:
Nie jest dopuszczalne udzielenie pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego bez jednoczesnego zaprojektowania i objęcia tym pozwoleniem przyłącza wodociągowego.

Uzasadnienie:
W postawionym pytaniu poruszony został problem zakresu inwestycji obejmującej budowę obiektu budowlanego. Mając na uwadze sposób sformułowania pytania należy domniemywać, że istota problemu sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest oddzielenie od siebie inwestycji obejmującej budowę obiektu budowlanego kubaturowego, czyli budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz inwestycji obejmującej wykonanie przyłącza wodociągowego do przedmiotowego budynku. Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zaś zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem, a jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego. Urządzenia techniczne i instalacje budynków stanowią część obiektów budowlanych, które są niezbędne do ich funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem.

Jeśli zamierzeniem budowlanym jest budowa budynku mieszkalnego, to pozwolenie na budowę powinno obejmować całe zamierzenie, w tym instalacje wewnętrzne i przyłącza, ponieważ wtedy możliwe będzie użytkowanie tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynek mieszkalny jednorodzinny nie może funkcjonować zgodnie ze swym przeznaczeniem bez wykonania przyłączy, zaś wyodrębnienia przyłączy w celu wykonania ich w drugim etapie inwestycji stoi w sprzeczności z art. 33 ust. 1 pr. bud. Wprawdzie w odniesieniu do przyłączy można je realizować na podstawie zgłoszenia bądź bez postępowania przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, lecz chodzi o taką sytuację, gdy budowa przyłączy nie jest sprzężona z budową obiektu budowlanego [wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r., II OSK 503/11, wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 listopada 2010 r., II SA/Kr 895/10]. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami