Budowa parkingów w pasie drogowym będzie traktowana jako przebudowa drogi, zgodnie z definicją ustaloną przez art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).
Usuwanie drzew lub krzewów w związku z przebudową drogi jest zwolnione z opłat na mocy art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) - dalej u.o.p. Zatem, organ administracji wydający decyzję nie może pobrać opłaty za wycinkę drzew z pasa drogowego, jednakże może nakazać dokonanie nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew w inne miejsce. Ponadto, z usuwaniem drzew związana jest procedura, o której mowa w art. 83 ust. 2a u.o.p.
Natomiast, usuwanie drzew w związku z budową drogi nie jest zwolnione z opłat, a jedynie pomniejsza się je o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów, w granicach pasa drogowego (art. 84 ust. 6 u.o.p.).

Uzasadnienie:
Parkingi budowane w obrębie pasa drogowego, to niewątpliwie obiekty budowlane związane z obsługą ruchu. Zatem, jeśli mają być zlokalizowane w obrębie pasa drogowego, to ich budowa będzie przebudową drogi, gdyż będzie to wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego.