Odpowiedź:
Przedmiotowe zamierzenie budowlane należy zakwalifikować jako budowlę sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud., które to zamierzenie wymaga uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę na podstawie regulacji zawartej w art. 28 ust. 1 pr. bud.

Uzasadnienie:
Przedmiotowe zamierzenie budowlane należy zakwalifikować jako budowlę sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 pr. bud., które to zamierzenie wymaga uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę na podstawie regulacji zawartej w art. 28 ust. 1 pr. bud.

Generalną zasadą jest, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Od zasady tej ustawodawca wprowadza wyjątki, jednym z nich jest art. 29 ust. 1 pkt 9 pr. bud., który stanowi, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa boisk szkolnych. W myśl art. 30 ust. 1 pr. bud. budowa boiska szkolnego wymaga jedynie zgłoszenia organowi architektoniczno-budowlanemu. Wskazać zaznaczyć, że zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie boisk szkolnych należy nie interpretować rozszerzająco. W planowanym zamierzeniu mowa jest o innych obiektach, które w ocenie autora odpowiedzi nie są wprost powiązane z boiskiem (m.in. ścieżki rowerowe, altany rekreacyjne). Z doświadczenia warto wskazać, że inwestor w tego typu zamierzeniach budowlanych dzieli je na etapy (procesy), na te które wymagają pozwolenia oraz te zwolnione z tego obowiązku w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego w ujęciu całościowym.

Warto powtórzyć - ustawodawca wprowadza obowiązek jedynie zgłoszenia w przypadku boisk (art. 29 ust. 1 pkt 9 pr. bud.) – nie należy dokonywać wykładni rozszerzającej wyjątków wskazanych w ustawie.

Co do zasady w przypadku inwestycji dotyczących samych boisk szkolnych mapa zasadnicza (opiniodawcza) jest wystarczająca, jednakże Organ może wezwać Inwestora o uzupełnienie dokumentacji (w tym przedstawienia mapy do celów projektowych) ze względu na całość zamierzenia, które wymaga pozwolenia na budowę.

"Pojęcie boiska szkolnego zawarte w art. 29 ust. 1 pkt 9 pr. bud. należy interpretować wąsko, jako wydzieloną część terenu o odpowiednim rozmiarze, kształcie i nawierzchni, posiadające niezbędne wyposażenie." (por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17.06.2016 r., II OSK 2515/14). Gdy inwestycja obejmuje poza samym boiskiem szkolnym związane z nim konstrukcje czy urządzenia, inwestycję taką traktować należy jako budowlę sportową w rozumieniu art. 3 pkt 3 pr. bud.

W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja zgodnie z art. 28 ust. 1 pr. bud. będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. 

Autor: Adrian Chruszcz

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami