Pytanie
Pytanie dotyczy uzyskiwania koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego) wydawanej przez marszałka województwa tzw. "dużej koncesji" o wydobyciu rocznym 500.000 ton. W raporcie oddziaływania na środowisko szczegółowo wymieniono i sprecyzowano drogi po których ma się odbywać transport urobku. W decyzji o warunkach środowiskowych wydanych na podstawie raportu nie wymieniono tych dróg. Wprowadzono natomiast zapis "Na etapie uzyskiwania koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego, należy uzgodnić warunki utrzymania dróg dojazdowych do przedmiotowego przedsięwzięcia z ich zarządcą, określić maksymalne obciążenie dróg oraz uzgodnić szczegółowy harmonogram transportu wydobytego piasku".
Czy brak w decyzji o warunkach środowiskowych wymienienia sprecyzowanych w raporcie dróg pozwala na korzystanie z dróg innych, niż wymienione w raporcie oddziaływania na środowisko?