Pytanie
Starosta w decyzji o pozwoleniu na budowę, nakładającej na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, błędnie określił kategorię obiektu budowlanego.
Czy decyzja może zostać sprostowana czy wymaga korekty w innym trybie?
Czy wada ta może być podstawą odwoławczą lub stwierdzenia nieważności decyzji?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Błędne określenie kategorii obiektu budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę skutkujące nałożeniem na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie może zostać sprostowane w trybie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a., jeśli z okoliczności sprawy wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonał właściwych ustaleń faktycznych i właściwie zakwalifikował obiekt budowlany.
Uzasadnienie
Kategorie obiektów budowlanych zostały określone w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. Jednocześnie wskazanie kategorii obiektu budowlanego stanowi jeden z elementów decyzji o pozwoleniu na budowę – zob. załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). Zaliczenie obiektu budowlanego do określonej kategorii, dokonane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę, istotne jest przede wszystkim na etapie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania. Przepis art. 55 pkt 1 pr. bud. wiąże obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie min. z zaklasyfikowaniem obiektu budowlanego do konkretnie oznaczonej kategorii. Nieprawidłowe określenie kategorii obiektu budowlanego przez starostę w decyzji o pozwoleniu na budowę może zostać sprostowane przez ten organ, w przypadku gdy okoliczności sprawy (uzasadnienie decyzji, zatwierdzony decyzją projekt budowlany) wskazują, że obiekt budowlany został prawidłowo zakwalifikowany, zaś błędne oznaczenie kategorii obiektu zawarte w sentencji decyzji stanowi oczywistą omyłkę pisarską, o której stanowi art. 113 § 1 k.p.a. W przeciwnym razie, uchybienie organu w postaci nieprawidłowej klasyfikacji obiektu budowlanego może stanowić podstawę odwoławczą bądź stwierdzenia nieważności decyzji. Natomiast w orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że wyłączona jest możliwość skutecznego żądania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie kategorii obiektu budowlanego na podstawie art. 155 k.p.a. – zob. wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2011 r., II OSK 106/10.
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek