Pytanie
Poza sprawozdaniem finansowym dla potrzeb polskiej u.o.r. sporządzamy także sprawozdanie dla grupy kapitałowej wg MSR. Mamy problem z prezentacją przychodów z tytułu refaktur usług i bonusów od sprzedaży towarów, także na przełomie okresów sprawozdawczych. Ich wartość jest bardzo duża i ma istotny wpływ na wynik finansowy.
Audytor grupy wymaga od nas prezentacji wszystkich bonusów jako zmniejszenia wartości sprzedaży. Są wśród nich rabaty za osiągnięcie pułapów zakupowych i bonusy z tytułu usług marketingowych (np. "półkowe" od sieci handlowych). Natomiast refaktury usług mamy prezentować jako zmniejszenie kosztów w okresie, w którym te koszty ponosimy (data wykonania usługi lub otrzymania towaru). Refaktury i bonusy są wystawiane nawet po trzech miesiącach od zakończenia okresu sprawozdawczego i nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć ich wartość w celu ustalenia rezerwy (skomplikowany system kalkulacji).
Dla celów polskiej u.o.r. prezentujemy bonus w okresie jego przyznania, a refakturę jako przychód okresu jej wystawienia. Jednocześnie przenosimy koszty dotyczące tego przychodu przez RMK czynne poprzedniego okresu. Taką samą zasadę stosujemy dla celów podatkowych. Sugerowaliśmy audytorowi grupy zastosowanie jej także do celów sprawozdania wg MSR, gdyż mamy bardzo dużo pracy związanej z tak odrębnym traktowaniem kosztów i przychodów. Nie zgadza się on jednak na to. Mówimy o sumach kilkudziesięciu mln złotych.
Czy rzeczywiście audytor grupy słusznie wymaga od nas takiego sposobu prezentacji wyników?
Instrukcje grupowe na temat sporządzania sprawozdania nie zawierają tego typu unormowań, odnoszą się do MSR i każą uzgadniać szczegóły z audytorem.