Czy architekt posiadający pełne uprawnienia architektoniczne może należeć do izby inżynierów?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Czy mgr inż. architekt posiadający pełne uprawnienia architektoniczne może należeć do izby inżynierów? Czy występując jako projektant musi być członkiem izby architektów?

Odpowiedź:

Nowe zasady członkostwa w izbach samorządu zawodowego są wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) i obowiązują od 10 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) do izby architektów należą osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:

– do projektowania bez ograniczeń (architekci) oraz w zakresie odpowiadającym takim uprawnieniom uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – czyli przed 1 stycznia 1995 r. (tj. dotychczasowi członkowie izby architektów),

– uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, czyli po 1 stycznia 1995 r., bez względu na zakres uprawnień. Dotyczy to zarówno architektów, jak i inżynierów budownictwa.

Natomiast do izby inżynierów budownictwa, w zakresie uprawnień architektonicznych, należą osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej odpowiadające uprawnieniom:

1) do  projektowania w ograniczonym zakresie,

2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

3) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  – czyli przed 1 stycznia 1995 r. (dotychczasowi członkowie izby inżynierów budownictwa).

Podstawowa zmiana w zakresie przynależności polega na tym, że od 10 sierpnia 2014 r., osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej uzyskane po 1 stycznia 1995 r. i planujące z nich korzystać będą zobowiązane do przynależności do izby architektów.

Zatem, architekt posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń powinien należeć do izby architektów bez względu na datę uzyskania decyzji. Jeżeli jednak w posiadanych uprawnieniach znajduje się także zapis o uprawnieniach do projektowania w zakresie konstrukcji, to aby korzystać z tego zakresu uprawnień powinien być członkiem izby inżynierów budownictwa.

Joanna Smarż, autorka współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 27 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 31 sierpnia 2014 r.