Pytanie
Czy akta osobowe dyrektorów jednostek organizacyjnych powinny być przechowywane i prowadzone, w sensie tworzenia dokumentacji (sporządzanie umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, zakresu obowiązków, wydania świadectwa pracy, skierowania na badania wstępne okresowe oraz szkolenia bhp, pisma w sprawie nagród jubileuszowych, rocznych i wszelkich innych związanych z zatrudnieniem) przez jednostki organizacyjne, które są pracodawcami dla dyrektorów?
Czy wymienione zadania powinny należeć do kadr np. Urzędu Miejskiego?
Urząd Miejski jest siedzibą burmistrza. W przypadku dyrektorów jednostek organizacyjnych Burmistrz działa w "imieniu pracodawcy" (podpisuje umowy, awanse, nagrody, wszelkie dokumenty związane z zatrudnieniem dyrektorów), ale pracodawcą pozostają poszczególne jednostki organizacyjne i to ich pieczęcie powinny figurować na przedmiotowych dokumentach.
Jak ma wyglądać obieg takich dokumentów?