Obiekty małej architektury

Tablice, o których mowa w pytaniu, z uwagi na swój rozmiar stanowią w mojej ocenie obiekty małej architektury, których budowa, co do zasady, nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia.

Jedynie budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej (por. art. 30 ust. 1 pkt 4 pr. bud.).

Strefa ochronna ujęcia wody, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), jest strefą ograniczonego przebywania osób nieupoważnionych, w związku z czym zasadnym wydaje się przyjęcie, że nie jest to miejsce publiczne, a tym samym, instalowanie w terenie takiej strefy tablicy informacyjnej, o której mowa w pytaniu, nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.