Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Jaka jest częstotliwość badania jakości ścieków przemysłowych z myjni, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów?

ODPOWIEDŹ:
Badania jakości ścieków przemysłowych z myjni zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów należy przeprowadzać z częstotliwością podaną w pozwoleniu wodnoprawnym, a jeżeli w decyzji nie zamieszczono takich wytycznych, to wówczas zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) - dalej r.r.o.d.ś.

UZASADNIENIE:
Na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do „cudzych” urządzeń kanalizacyjnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, wydawane w trybie art. 122 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) – dalej pr. wod.
Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 9 pr. wod., w decyzji tej może zostać ustalony sposób i zakres prowadzenia pomiarów takich ścieków, o ile wymagania te będą wykraczały poza standardy wynikające m.in. z przepisów odrębnych. Ogólne zasady badania wyszczególnionego w pytaniu rodzaju ścieków przedstawiono w r.r.o.d.ś. Zgodnie z § 9 ust. 3 r.r.o.d.ś., jeżeli ścieki przemysłowe zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które określono w załączniku nr 1 r.r.o.d.ś., to pobór próbek ścieków oraz pomiary jakościowe powinny być wykonywane przez dostawcę ścieków nie rzadziej niż raz na kwartał. Natomiast w zakresie kontroli pozostałych substancji (określonych w załączniku nr 2 r.r.o.d.ś.) pod uwagę należy brać § 10 ust. 3 r.r.o.d.ś. Pobór próbek ścieków przemysłowych oraz pomiary stężeń zawartych w nich substancji dostawca ścieków powinien wykonywać nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.