Wskazany projekt przewiduje przede wszystkim dodanie przepisów art. 82 § 1c-1g ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa – dalej o.p. To właśnie z tych przepisów wynikać ma obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyciągów z rachunków bankowych oraz rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (zob. projektowany art. 82 § 1c o.p.) oraz zakres tego obowiązku.

Obowiązek przekazywania wyciągów dotyczyć ma większości osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dalej u.s.d.g.). Z zakresu tego obowiązku mają jedynie zostać wyłączeni:
 
1) mikroprzedsiębiorcy, czyli – jak wynika z art. 104 u.s.d.g. - przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników (kryterium zatrudnienia) oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (kryterium finansowe), oraz
 
2) jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
Obowiązek ten realizowany ma być najczęściej – na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez objęte nim osoby lub jednostki - za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zob. projektowany art. 82 § 1d o.p.), a więc przeważnie objęte tym obowiązkiem podmioty nie będą bezpośrednio zaangażowane w przekazywanie wyciągów. Wyjątek ma dotyczyć jedynie podmiotów posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W przeciwieństwie do obecnie istniejącego stanu prawnego (kiedy to organy podatkowe mają wgląd w rachunki bankowe na żądanie), omawiany obowiązek przekazywania wyciągów istnieć ma bez wezwania organu podatkowego (zob. projektowany art. 82 § 1c o.p.) i dotyczyć ma poszczególnych dni. Termin na ich przekazywanie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego – zob. projektowane brzmienie art. 193 § 2 i 3 o.p.) upływać ma z końcem dnia następującego po każdej kolejnej dobie, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy (zob. projektowany art. 82 § 1f o.p.).
Wskazać przy tym należy, że wyciągi, o których mowa, zawierać mają szczegółowe dane dotyczące poszczególnych zleceń płatniczych. Do przekazywanych danych należeć mają, między innymi, takie informacje jak dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy zlecenia płatniczego obejmujące nazwę i adres oraz NIP lub REGON, jeżeli są dostępne, numery rachunków nadawcy i odbiorcy czy tytuł i opis zlecenia płatniczego (zob. projektowany art. 82 § 1e o.p.).
 
Oprócz wprowadzenia przepisów dotyczących obowiązku przekazywania wyciągów wskazany na wstępie projekt przewiduje nadanie nowego brzmienia art. 181 o.p. Z projektowanego brzmienia tego przepisu wynikać ma, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Ma to na celu – jak wynika z uzasadnienia omawianego projektu – „wyeliminowanie wątpliwości i negowania przez podatników wykorzystywania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynności analitycznych”.
Przewidziane jest również dodanie art. 293 § 3 o.p. Z jego przepisów wynikać ma wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej w stosunku do niektórych danych udostępnianych kontrahentom podatników. W konsekwencji organy podatkowe mają stać się uprawnione do przekazywania kontrahentom podatników o niektórych stwierdzonych nieprawidłowościach (np. o niezłożeniu przez podatnika deklaracji czy braku zapłaty podatku wynikającego z deklaracji). Ma to na celu – jak wynika z uzasadnienia omawianego projektu – „stworzenie mechanizmu ochrony podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów”.
 
Projektowana ustawa, a w konsekwencji wprowadzane niż zmiany mają wejść w życie już 1 września 2017 r. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby ten termin wejścia w życie ustawy został dotrzymany (choćby ze względu na konieczność dostosowania systemów bankowych, co jest zadaniem czasochłonnym).