Co zrobić gdy regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych zgłosiła gotowość przyjmowania odpadów już po przetargu?

Jak postąpić w sytuacji, kiedy odpady wywożone są do instalacji zastępczej, a po przetargu regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych zgłosiła gotowość przyjmowania odpadów?

Jeśli jakiś czas po rozstrzygnięciu przetargu, w wyniku którego odpady wywożone są do instalacji zastępczej, RIPOK zgłasza, że zwolniły się moce przerobowe i może przyjmować odpady to trudno znaleźć w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach procedury odpowiednie w takiej sytuacji.

Natomiast zgodnie z art. 6g tej ustawy do przetargów w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wyjaśnia Janusz Ostapiuk odpowiadając na interpelację posła Tadeusza Arkita. Ponadto zgodnie z art. 139 ust. 1 Prawa zamówień publicznych do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Dodatkowo zgodnie z art. 142 ust. 1 i art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych umowę zawiera się na czas oznaczony, jak również zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Rozważenia wymaga również, czy nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ww. Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W razie zaistnienia takiej sytuacji należy więc przeanalizować zapisy zawartej umowy i postępować zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 4 września 2014 r.

Data publikacji: 4 września 2014 r.