Pytanie
Zamawiający żądał w przetargu nieograniczonym złożenia aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 p.z.p. Wykonawca będący spółką. z o.o. złożył taką informację, ale tylko w odniesieniu do Prezesa Zarządu. W spółce występują również wiceprezesi. W KRS jest zapis, iż do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes Zarządu lub łącznie dwaj członkowie Zarządu. Ofertę podpisał Prezes Zarządu.
Czy Zamawiający musi wezwać do uzupełnienia dokumentów o aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 p.z.p. dla pozostałych członków Zarządu?