Pytanie
Komisja przetargowa dokonała w określonym w SIWZ terminie otwarcia 12 złożonych ofert. Po zakończeniu publicznego otwarcia ofert i wyjściu przedstawicieli wykonawców okazało się, że w posiadaniu zamawiającego jest jeszcze jedna oferta również złożona w terminie i miejscu określonym postanowieniami SIWZ. Oferta nie została otwarta wskutek błędu pracownika zamawiającego przyjmującego ofertę, który to nie przekazał jej do przewodniczącego komisji przetargowej.
Jakie konsekwencje dla prowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego powoduje zaistnienie takiej sytuacji?