Pytanie
Wniesiono zabezpieczenie zapłaty wadium w formie poręczenia udzielonego przez fundusz poręczeniowy, który oświadcza w umowie poręczenia, że jest podmiotem, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poręczyciel nie załączył jednak do dokumentu poręczenia żadnej umowy o udzielenie wsparcia z PARP.
Czy w tej sytuacji można mówić o skutecznym wniesieniu wadium, skoro umowa jest jedynym dokumentem, który umożliwiałby zweryfikowanie przez Zamawiającego, czy podmiot ten spełnia kryteria z art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP?