Pytanie
Dwie spółki kapitałowe, tj. spółki z o.o. X i Y łączą się przez inkorporację. Rachunkowo połączenie będzie przeprowadzone metodą łączenia udziałów. Spółka Przejmująca X posiada 100% udziałów w spółce Przejmowanej Y. Połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przejmującej, będzie to oznaczało, że z jednej strony w KRS kapitał podstawowy Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie (czyli pozostanie w dotychczasowej wysokości), a z drugiej strony bilansowo również nie zostanie zmieniony/podwyższony, gdyż zgodnie z u.o.r. pozycja ta podlega wyłączeniu (przy połączeniu Spółek metodą łączenia udziałów). W 2007 r. Spółka z o.o. X Przejmująca nabyła udziały Spółki z o.o. Y Przejmowanej o wartości 300.000 zł. Na koniec roku obrotowego utworzyła "Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowych" z tytułu trwałej utraty wartości na 100% wartości nabytych udziałów, tj. 300.000 zł. W związku z tym, wartość bilansowa inwestycji długoterminowych wynosi 0 zł i wynika to z następujących sald na kontach, tj. 033 "Udziały i akcje w jednostkach powiązanych"Wn300.000 zł, 040 "Odpisy aktualizujące wartość inwestycji długoterminowych z tytułu trwałej utraty wartości - udziałów i akcji"Ma300.000 zł.
Co należy zrobić z istniejącymi saldami na kontach 033 "Udziały" i 040 "Odpis aktualizujący", w związku z planowaną transakcją połączenia Spółek przez przejęcie zgodnie z opisanym stanem faktycznym?