Pytanie
Klientce przyznano świadczenia rodzinne na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 marca 2014 r. (w marcu 2014 r. syn skończył 21 lat). W dniu 12 marca 2014 r. organ powziął informację, iż syn na którego świadczenia zostały przyznane pracuje. Pismem z dnia 18 marca 2014 r. tutejszy organ wezwał stronę do złożenia wyjaśnień pod rygorem wstrzymania wypłaty świadczeń rodzinnych. W ciągu 14 dni ww. nie zgłosiła się do tutejszego ośrodka w związku z powyższym w dniu 28 marca 2014 r. powiadomiono stronę o wstrzymaniu wypłaty świadczeń rodzinnych od marca 2014 r. W dniu 4 kwietnia 2014 r. klientka dostarczyła do tutejszego organu decyzję o wykreśleniu syna ze szkoły z dniem 14 lutego 2014 r.
Co należy zrobić w powyższej sytuacji bowiem nie uchyla się decyzji, jeżeli świadczenia zostały w całości zrealizowane?