Pytanie
Co ma zrobić starosta, który wpisał do prowadzonego przez siebie rejestru podmiot zbierający odpady na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o.?
Starosta na skutek pojawiających się tuż po wejściu w życie nowej u.o. rożnych interpretacji przepisów wpisał podmiot zbierający odpady do rejestru prowadzonego przez ten organ.
Jakie w tej chwili powinien podjąć kroki, skoro zbierający zwolniony jest z tego obowiązku?