Czy samowolna budowa zadaszenia winna podlegać legalizacji w trybie art. 48 pr. bud.?

Odpowiedź

Rodzaje robót budowlanych, które zwolnione zostały formalnie z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zostały wymienione w treści art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud.


Roboty polegające na budowie zadaszenia wspartego na słupach drewnianych niewątpliwie stanowią roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 pr. bud., zaś sam obiekt kwalifikowany powinien być jako budowla w rozumieniu art. 3 pkt 3 pr. bud. Wykonywanie robót budowlanych polegających na budowie zadaszenia tarasu, o którym mowa w treści zadanego pytania, nie znajdują się w katalogu robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, tym samym uznać należy, że wykonywanie robót tego rodzaju podlega procedurze określonej w treści art. 28 ust. 1 pr. bud.

Z kolei w treści art. 48 ust. 1 pr. bud. mowa jest wyraźnie o budowie obiektu budowlanego lub jego części. Bez względu zatem na fakt, czy przedmiotowe zadaszenie zakwalifikujemy jako budowę nowej budowli, czy też rozbudowę (nadbudowę) istniejącego budynku lub budowli, to stwierdzić należy, że przepis ten będzie miał zastosowanie w przedmiotowej sprawie tzn. w przypadku samowolnej budowy zadaszenia, o którym mowa w treści zadanego pytania.