Pytanie:
Zgodnie z art. 30 ust. 3 pr. bud. zgłoszenia wymaga budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu: a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.
Czy po nowelizacji Prawa budowlanego, należy dokonać zgłoszenia ogrodzenia do wysokości 2,20 m od strony drogi gminnej?

Odpowiedź:

W obecnym stanie prawnym nie wymaga się zgłoszenia budowy ogrodzeń od strony miejsc publicznych, w tym dróg gminnych, chyba że ogrodzenie ma wysokość powyżej 2,20 m.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud. zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej wymaga budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.

Obecne brzmienie tego przepisu zostało ustalone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która to uchyliła wymóg dokonywania zgłoszenia budowy ogrodzeń "od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych". W obecnym stanie prawnym nie wymaga się więc zgłoszenia budowy ogrodzeń od strony miejsc publicznych, w tym dróg gminnych, chyba że ogrodzenie ma wysokość powyżej 2,20 m.