Branża wskazuje utrudnienia w budowie sprawnego systemu gospodarowania odpadami

"Od ponad roku obserwujemy szereg niepokojących zjawisk i nieprawidłowości w systemie gospodarki odpadami, które nie pozwalają na prawidłowy jego rozwój i zagrażają realizacji głównych celów ustawy. Mamy uzasadnione obawy, że efektem takiego rozwoju sytuacji może być stagnacja rynku, w tym upadek znacznej liczby rzetelnych przedsiębiorców (gminnych i prywatnych) oraz długoterminowy brak zainteresowania inwestycjami w branży gospodarki odpadami." - czytamy w dokumencie, który powstał po debacie zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą w czerwcu br.

Obrazuje on ostatecznie uzgodnione stanowisko branży gospodarki odpadami w sprawie oceny wdrożonych rozwiązań systemowych w gospodarce odpadami. Dokument został podpisany przez KIG, PIGO, ZPGO, Radę RIPOK i KIGO.

Branża wskazuje, że uwzględniając obecne uwarunkowania krajowej gospodarki odpadami konieczne jest pilne wdrożenie efektywnych rozwiązań, które pozwolą na rozwój konkurencyjnego i uczciwego rynku, jak również uczynią gospodarkę odpadami bardziej stabilną i atrakcyjną dla potencjalnych inwestorów. Dużo zastrzeżeń budzi zbyt niska skuteczność wdrażania uchwalonych rozwiązań prawnych, jak również nadzór i kontrola odpowiedzialnych organów administracji. Obok wielu pozytywnych skutków wdrażanej reformy gospodarowania odpadami komunalnymi obserwuje się rozwój różnego rodzaju nieprawidłowości, które zagrażają uczciwym przedsiębiorcom i nie pozwalają na planowanie nowych inwestycji w gospodarce odpadami, jak również istotnie uszczuplają wpływy do budżetu z tego tytułu.

Wśród zagrożeń, które poważnie utrudniają budowę nowego systemu gospodarowania odpadami oraz osiągnięcie ustalonych w ustawie celów branża wymienia:

- brak w wielu regionach wystarczającej infrastruktury zgodnej z wymaganiami prawa (najlepsza dostępna technika) do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów,

- generalnie niską jakość wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w tym wpisanie do nich wielu instalacji niespełniających wymaganych standardów,

- jakość organizowanych przetargów publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów,

- brak skutecznego oraz wydolnego systemu monitoringu i kontroli budowanego systemu,

- brak wymaganej odpowiedzialności znacznej części gmin za odpady na swoim terenie,

- znaczny spadek ilości odpadów kierowanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów, co w niektórych przypadkach uniemożliwia dalsze funkcjonowanie takich instalacji na rynku,

- rozwój groźnych zjawisk patologicznych i „szarej strefy” w odpadach, w tym przekodowywania i przemieszczania odpadów poza określone w planach regiony oraz ich nielegalnego składowania,

- brak nadzoru nad miejscami unieszkodliwiania odpadów powstających po procesach segregacji, tzw. „pozostałości”, które powinny być unieszkodliwiane w ramach regionu gospodarki odpadami,

- braki w zakresie informowania i edukowania społeczności lokalnych oraz opóźnienia przygotowań do wdrożenia nowego systemu na poziomie gmin.

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.radaripok.pl, stan z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 21 sierpnia 2014 r.