Starosta kilka lat temu wydał koncesję na wydobywanie kopaliny, w której określił zasoby geologiczne i zasoby przemysłowe (które są sobie równe), a nie określił zasobów operatywnych (możliwych do wydobycia).

Czy można ww. nieprawidłowość poprawić z urzędu i postanowieniem uznać za oczywistą pomyłkę?

Czy należałoby dokonać zmiany koncesji w tym zakresie na podstawieart. 34 ust. 1ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - pr. geol.?

Czy takiej zmiany można dokonać z urzędu?

Czy taką zmianą decyzji trzeba uzgodnić z wójtem i mieć zgodę stron postępowania (na etapie wydawania decyzji za strony uznano właścicieli działek sąsiadujących z projektowanym obszarem i terenem górniczym)?

Odpowiedź:

W świetle art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - dalej k.p.a., nie znajdziemy definicji pojęcia: "błędy pisarskie i rachunkowe" czy "oczywiste pomyłki" dlatego stosując ten przepis, należy mieć na uwadze potoczne znaczenie tych pojęć, a więc takie, jakie jest stosowane w życiu codziennym (wyrok NSA z dnia 13 marca 1998 r., I SA/Lu 1091/96, LEX nr 33532)

W wyroku WSA w Warszawie z dnia 24 listopada 2009 r., II SA/Wa 1032/09 przyjęto, że pojęcie "innej oczywistej omyłki" z art. 113 k.p.a. powinno być rozumiane ściśle, w sposób zawężający. Przedmiotem sprostowania nie mogą być mylne ustalenia faktyczne organu administracji lub mylne zastosowanie przepisu prawnego.

W związku z powyższym brak jest podstawy prawnej, aby uznać braki w przedmiotowej decyzji za "oczywistą omyłkę".

Należy zwrócić uwagę na treść art. 155 k.p.a.

Do zmiany decyzji stosuje się przepisy art. 34 pr. geol.