Odpowiedź: podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości określonej na fakturze, nawet jeśli został on wyliczony w błędnej kwocie. Odliczenie podatku naliczonego w kwocie wyższej niż wykazana na fakturze spowodowałaby naruszenie zasady neutralności VAT, gdyż kwota podatku naliczonego byłaby wyższa od kwoty podatku należnego i w związku z tym byłoby najprawdopodobniej zakwestionowane przez organy podatkowe. W konsekwencji najlepszym rozwiązaniem będzie wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej z prawidłową kwotą podatku.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. Natomiast stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.t.u. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Powyższe sformułowanie: "kwot podatku wynikających z faktur" może sugerować, że podatnik może sam wyliczyć kwotę podatku naliczonego. Warto bowiem zwrócić uwagę, że w poprzednim stanie prawnym przepis ten zawierał zwrot: "suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika". Zmiana ta została jednak wprowadzona w związku z możliwością wystawiania faktur uproszczonych na których nie trzeba wykazywać kwoty podatku. Tak więc uważam, że w obecnym stanie prawnym podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości określonej na fakturze, nawet jeśli został on wyliczony w błędnej kwocie. W opisanym przypadku nie znajdzie zastosowanie przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u., zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Odliczenie podatku naliczonego w kwocie wyższej niż wykazana na fakturze spowodowałaby naruszenie zasady neutralności podatku VAT, gdyż kwota podatku naliczonego byłaby wyższa od kwoty podatku należnego i w związku z tym byłoby najprawdopodobniej zakwestionowane przez organy podatkowe. W konsekwencji najlepszym rozwiązaniem będzie wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej z prawidłową kwotą podatku.