Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego:
 
Pracownica pracuje na 1/3 etatu. Bonów świątecznych nie otrzymała, ponieważ w regulaminie jest zapisane że pracownikom zatrudnionym na 1/3 się one nie należą. Pracownica będąc w trudnej sytuacji zwróciła się o zapomogę bezzwrotną, której jej odmówiono, tłumacząc tym, że pracuje na 1/3 etatu, a regulamin nie przewiduje zapomóg dla zatrudnionych na 1/3 etatu. Czy pracownicy należą się bony i zapomoga?
 
Odpowiedź: prawo do świadczeń, o których mowa w pytaniu nie może być uzależnione od wielkości etatu - wprowadzenie takiej zasady oznacza nierówne traktowanie pracowników, czyli dyskryminację.
 
 
Uzasadnienie: zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. - o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Taki zapis powoduje, iż nie można uzależniać prawa do świadczeń od wielkości etatu. Poza tym w myśl art. 183a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo W PEŁNYM LUB W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY - równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z tych przyczyn.
 

Powyższe powoduje, że w sytuacji określonej w pytaniu mamy do czynienia z dyskryminacją pracownicy - zgodnie zaś z art. 183d k.p. - osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.