Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy dla fermy drobiu, która podlega pod pozwolenie zintegrowane, wymagane jest przygotowanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych?


Odpowiedź:

Moim zdaniem, w przypadku ferm drobiu raport początkowy nie powinien być wymagany, jednak zależy to od wykorzystywanych substancji.

O tym, kiedy wymagane jest przedstawienie raportu początkowego (jeżeli dla danej instalacji IPPC w ogóle jest wymagany), decyduje art. 29 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) - dalej u.z.p.o.ś.

Przedłożenie raportu początkowego wymagane jest dopiero przy wniosku prowadzącego instalację o zmianę pozwolenia zintegrowanego, złożonego po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 28 u.z.p.o.ś. (zmiana z urzędu). Przepisy nie zobowiązują prowadzącego instalację do zmiany pozwolenia w ww. zakresie (złożenia wniosku tylko w tej sprawie), a postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia organ wszczyna na wniosek prowadzącego instalację.

Ponadto, do przedłożenia przy wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego prowadzący instalację zobowiązany jest tylko i wyłącznie w przypadku:
- gdy eksploatacja instalacji IPPC obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko (instalacja nie zakład jako całość),
- mogą wystąpić okoliczności, w których w wyniku eksploatacji instalacji IPPC, zanieczyszczeniu ulegnie gleba, ziemia lub wody gruntowe na terenie zakładu.

Aby ustalić, czy raport początkowy jest (może być) wymagany, należy przeanalizować powyższe zagadnienia. Prowadzący instalację powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy eksploatacja instalacji IPPC obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko w rozumieniu art. 3 pkt 37a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

W przypadku pozytywnego wyniku analizy, tzn. eksploatacja instalacji IPPC obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko, należy przeanalizować system zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych, logistycznych oraz proces technologiczny, w tym monitorowanie instalacji pod kątem tego, czy może dojść do uwolnień ww. substancji do środowiska i zanieczyszczenia.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.