W tym celu 19 listopada zostało zawarte Porozumienie dotyczące wdrażania priorytetu II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020.

W ramach priorytetu II POIiŚ 2014-2020 dofinansowywane zostaną projekty służące dostosowaniu do zmian klimatu, w tym zabezpieczeniu i zwiększeniu odporności na klęski żywiołowe. Realizowane będą także inwestycje wodno-ściekowe, przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Na podstawie Porozumienia Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca, będzie wykonywać zadania związane z wdrażaniem Programu, w szczególności w zakresie identyfikowania i wyboru projektów do dofinansowania, refundacji ze środków UE wydatków ponoszonych przez beneficjentów, kontroli projektów, działań informacyjnych i promocyjnych. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju będzie natomiast pełnić rolę Instytucji Zarządzającej.

Projekt POIiŚ 2014-2020 został przyjęty przez rząd w styczniu 2014 r., a obecnie jego szczegółowe postanowienia są przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

(www.mos.gov.pl)