Będą nowe rozporządzenia z zakresu zamówień publicznych

Trzy projekty rozporządzeń do ustawy - Prawo zamówień publicznych zostały przekazane do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. Rozporządzenia są konieczne do prawidłowego funkcjonowania przepisów ustawy po nowelizacji, która wejdzie w życie 20 lutego 2013 r.

Pierwszym z nich jest projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej. Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia zapisów odnośnie kwot wartości zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (400.000 euro dla usług lub dostaw, 5.000.000 euro dla robót budowlanych).

Drugim projektem jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych, które zawiera zestawienie robót budowlanych wraz z komentarzem oraz przyporządkowanym im kodom CPV. Wykaz jest zgodny z postanowieniami dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Trzeci projekt to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 26 listopada 2012 r.

Data publikacji: 26 listopada 2012 r.