Dotychczasowe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w kwestii klasyfikowania wydatków w rozdziale 90019 Wpływy z opłat i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wypływało bezpośrednio z zapisów art. 403 ust.2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) z którego wynika, że do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie, stanowiących dochód budżetu gminy, pomniejszony o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

W związku ze stanowiskiem Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z dnia 10 czerwca 2010 r. zawartym w piśmie o numerze Nr ST2-4834-13/SZH/2010/331 kolegium dopuszcza klasyfikowanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozdziałach w zależności od rodzaju dokonywanego wydatku (inny niż 90019).

Mając jednak na względzie zapisy art. 212 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z postanowieniami ustawy Prawo ochrony środowiska należy przyjąć, iż w treści uchwały budżetowej organ stanowiący, winien określić kwoty dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wysokość wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Źródło: www.bip.gdansk.rio.gov.pl, stan z dnia 13 lutego 2012 r.