250 mln zł ma jeszcze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie płatnych usług doradczych dla rolników i posiadaczy lasów. Rolnicy od początku roku mogą ubiegać się o przyznanie takiej pomocy.

Chodzi o działanie "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dotychczas ARiMR przeprowadziła trzy nabory wniosków z tego działania. Po weryfikacji złożonych wtedy wniosków, pomoc w wysokości około 100 mln zł została przyznana ponad 21,5 tys. rolników i właścicieli lasów.

Aby ułatwić dostęp do usług doradczych, w 2011 r. złagodzone zostały niektóre przepisy korzystania z takiej pomocy. Zasadnicza zmiana polega na umożliwieniu otrzymania wsparcia także tym rolnikom, którzy dotychczas nie korzystali z dopłat bezpośrednich. Wcześniej było to niemożliwe.

Z tego działania można sfinansować szeroki zakres usług doradczych m.in. w zakresie utrzymania lasu, przestrzegania wymogów tzw. wzajemnej zgodności, czyli utrzymania użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej i w zgodzie z wymogami ochrony środowiska, spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Doradztwo w tym zakresie ma usprawnić proces dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej.
Pieniądze na ten cel może otrzymać wnioskodawca, który zawarł umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z jednostką uprawnioną do prowadzenia takiej działalności np. z ośrodkiem doradztwa rolniczego, izbą rolniczą lub innym podmiotem, które uzyskał akredytację ministra rolnictwa. Wykaz podmiotów akredytowanych znajduje się na stronie internetowej MRiRW: www.minrol.gov.pl.

Przyznane przez ARiMR dofinansowanie pokrywa w 80 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych poniesionych przez rolnika lub posiadacza lasu na usługi doradcze, lecz nie może być wyższe niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW. Pieniądze przekazywane są przez Agencję po zrealizowaniu usługi.

Wnioski będą przyjmowane do momentu, gdy zapotrzebowanie na pieniądze wynikające ze złożonych wniosków przekroczy 120 proc. środków finansowych zarezerwowanych na to działanie, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r. - poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR. (PAP)